Preaload Image

ວຽກງານພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມືພາຍໃນ

1) ພົວພັນກັບກະຊວງຍຸຕິທຳ, ອົງການໄອຍະການ, ສານປະຊາຊົນ, ວິທະຍາໄລກົດໝາຍພາກ ເໜືອ, ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້.
2) ພົວພັນກັບສະຖາບັນການຕ່າງປະເທດ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ສະຖາບັນການເມືອງການ ປົກຄອງແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງພາຍໃນ, ສະພາແຫ່ງຊາດ, ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ບ່ອນອື່ນໆ ຕາມສາຍວຽກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

lo