Preaload Image

ພະແນກຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ

ພະແນກຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາປະກອບມີ ໜ່ວຍງານ :

– ໜ່ວຍງານ ຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ
– ໜ່ວຍງານ ສະຫວັດດີການນັກສຶກສາ ແລະ ຫໍພັກ
– ໜ່ວຍງານ ກິດຈະກຳນັກສຶກສາ ແລະ ສິດເກົ່າ

ຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ຖານຂໍ້ມູນສິດເກົ່າ
ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫລາດແຮງງານ
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ແບບສຳຫລວດການຕິດຕາມການມີວຽກເຮັດຂອງອະດິດນັກສຶກສາ (ສຳຫລັບນັກສຶກສາທີ່ຈົບແຕ່ປີ 2015 ຫາ 2019)

lo