Preaload Image

ພະແນກຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ

ພະແນກຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາປະກອບມີ ໜ່ວຍງານ :

– ໜ່ວຍງານ ຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ
– ໜ່ວຍງານ ສະຫວັດດີການນັກສຶກສາ ແລະ ຫໍພັກ
– ໜ່ວຍງານ ກິດຈະກຳນັກສຶກສາ ແລະ ສິດເກົ່າ

ຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ຖານຂໍ້ມູນສິດເກົ່າ
ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫລາດແຮງງານ
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ແບບສຳຫລວດການຕິດຕາມການມີວຽກເຮັດຂອງອະດິດນັກສຶກສາ (ສຳຫລັບນັກສຶກສາທີ່ຈົບແຕ່ປີ 2015 ຫາ 2019)

ຖານຂໍ້ມູນກຸ່ມກິດຈະກຳຂອງນັກສຶກສາ ຄນລ

ກຸ່ມອາສາສະໝັກໄອຊີທີ ຄນລ

ກຸ່ມ ໂຕ້ວາທີ ຄນລ

ກຸ່ມພັດທະນາຊຸມຊົນ

ກຸ່ມ ALSA Laos, ALSA Laos promotional day ,ALSA Laos offline interview, ALSA Laos workshop

lo