Preaload Image

ພະແນກວິຊາການ

ພະແນກວິຊາການປະກອບມີ ໜ່ວຍງານ:

– ໜ່ວຍງານ ທະບຽນ ແລະ ວຸດທິບັດ
– ໜ່ວຍງານ ຫຼັກສູດ ແລະ ບໍລິການວິຊາການ
– ໜ່ວຍງານ ປະກັນຄຸນນະພາບ ແລະ ປະເມີນຜົນ

lo