Preaload Image

ຄະນະຮັບຜິດຊອບຊີ້ນໍາລວມສ້າງວາລະສານ

ຄະນະຮັບຜິດຊອບຊີ້ນໍາລວມ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ໃນການຊີ້ນໍາ-ນໍາພາການສ້າງວາລະສານວິທະຍາສາດຂອງຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດໃຫ້ສຳເລັດ.

ຄະນະຮັບຜິດຊອບສ້າງໂຄ່ງຮ່າງ,ກຳນົດເນື້ອໃນ,ຮູບແບບ

ຄະນະຮັບຜິດຊອບສ້າງໂຄງຮ່າງ ແລະ ກຳນົດເນື້ອໃນ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ໃນການກຳນົດໂຄງຮ່າງ, ຮູບແບບ, ເນື້ອໃນ, ປະສານກັບບັນດາພາກສ່ວນທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ມຊ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການສ້າງວາລະສານສຳເລັດຜົນ ແລະ ລາຍງານວຽກງານຂອງຕົນຕໍ່ຄະນະຮັບຜິດຊອບຊີ້ນໍາລວມ ຮັບຊອບຢ່າງເປັນປະຈຳ

lo