Preaload Image

 ການບໍລິການຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນ EBSCO (EDS)

 ຄູ່ມືການນຳໃຊ້

  ການບໍລິການຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນ EBSCO ຈະຊ່ອຍໃຫ້ທ່ານເຂົ້າເຖີງຂໍ້ມູນອີເລັກໂທນິກ e-resources ທີ່ມີໃນອົງກອນແບບປະຕູດຽວ

 ການຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນຂັ້ນພື່ນຖານ

  ໜ້າຈໍສຳລັບການຄົ້ນຫາຂັ້ນພື່ນຖານຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດຄົ້ນຫາຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ເຈາະຈົງຫຼາຍຂື້ນ ໂດຍນຳໃຊ້ຄຳ  ແລະ,ຫຼື,ບໍ(ເຊີງເປັນທີຮູ້ຈັກກັນດີໃນຊື່ເອີ້ນ: ລະບົບປະຕິບັດການບູລີນ ຫຼື Boolean operators)

 ໜ້າຈໍການຄົ້ນຫາຂັ້ນພື່ນຖານ

 ການຄົ້ນຫາຂັ້ນສຸງ

ໜ້າຈໍຄົ້ນຫາຂັ້ນສຸງຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານນຳໃຊ້ເຄືອງມືເພືອການຄົ້ນຫາແບບລະອຽດເຄືອງມືດັງກ່າວຈະຊ່ອຍໃຫ້ທ່ານກຳນົດການຄົ້ນຫາຂອງທ່ານໂດຍຜ່ານການກັ່ນກ່ອງເຊັ່ນ: ວັນເດືອນປີທີ່ຕິດພິມ,ພາສາ,ຫົວຂໍ້ ແລະ ອື່ນໆ ເພືອຄົ້ນຫາເນື້ອໃນທີເຈາະຈົງໃດໜື່ງໂດຍລີກລ່ຽງເນື້ອຫາທີ່ທ່ານບໍ່ຕ້ອງການ

 ໜ້າຈໍການຄົ້ນຫາຂັ້ນສຸງ

 ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການຄົ້ນຫາ

ຜົນຂອງການຄົ້ນຫາອາດໄດ້ຮັບໃນຮູບແບບເອກະສານເຕັມເຊັ່ນ: ລີ້ງເອກະສານທີ່ສາມາດເບີງໄດ້ຢູ່ໜ້າເວັບໄຊ (html), pdf ການເຜືຍແຜ່ແບບອີເລັກໂທນິກ (EPUB);ບົດຂັດຫຍໍ້, ການອ້າງອີງ,ລີ້ງເພືອເຊືອມຕໍ່ຫາຂໍ້ມູນພາຍນອກ

ໜ້າຈໍສະແດງຜົນໄດຮັບຈາກການຄົ້ນຫາ ຈະຊ່ອຍໃຫ້ທ່ານເຂົ້າເຖີງຂໍ້ມູນ ທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການຄົ້ນຫາ, ແລະ, ຫຼື ຈຳກັດຜົນໄດ້ຮັບຈາກການຄົ້ນຫາໂດຍນຳໃຊ້ ວັນເດືອນປີ,ຮູບແບບແຫ່ງຂໍ້ມູນ ຫົວຂໍ້, ພາສາ ແລະ ອື່ນໆ

 ໜ້າຈໍສະແດງຜົນໄດ້ຮັບຈາກການຄົ້ນຫາ

 ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການຄົ້ນຫາ – ທ່ານສາມາດຈຳກັດຜົນໄດ້ຮັບ

 

 ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເຂົ້າຊົມໄດ້ທີ່ EBSCO Discovery Service (EDS)  –   ລີ້ງລຸ່ມນີ້ແມ່ນຄູ່ມືການນຳໃຊ້:

http://support.ebsco.com/knowledge_base/detahttp://support.ebsco.com/knowledge_base/detail.php?topic=996&id=4706&page=1il.php?topic=996&id=4706&page=1

lo