Preaload Image

ວິໄສທັດ ແລະ ເປົ້າໝາຍ

ວິໄສທັດ 

ພາຍໃນປີ 2020 ຄນລ ຈະກາຍເປັນສະຖາບັນການສຶກສາທີ່ດີເລີດ, ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການດ້ານຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນຂະແໜງກົດໝາຍ ແລະ ເປັນທີ່ຍອມຮັບໃນກຸ່ມປະເທດອາຊຽນ ຊ່ວຍການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດໃຫ້ມີຄວາມຍຸຕິທຳ ແລະ ສີວິໄລ.

ພາລະກິດລວມ ຂອງ ຄນລ

ການຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາແຫ່ງຊາດ ເພື່ອພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ມາດຕະຖານ ສຳຫຼັບຮັບໃຊ້ຂະແໜງການກົດໝາຍ ໃນ ສ ປ ປ ລາວ ໃຫ້ສຳເລັດຕາມຄາດໝາຍ.

ເປົ້າໝາຍຍຸດທະສາດ

ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ແຕ່ປີ 2011-2020, ຄນລ ຈຶ່ງໄດ້ກຳນົດເປົ້າໝາຍຍຸດທະສາດລວມ ດັ່ງນີ້:

1) ສ້າງນັກສຶກສາໃຫ້ກາຍເປັນນັກກົດໝາຍ, ນັກບໍລິຫານການປົກຄອງ, ນັກການທູດ ແລະ ພົວພັນສາກົນ ລະດັບປະລິນຍາຕີຂຶ້ນໄປ, ທີ່ມີຄຸນສົມບັດ, ມີຄຸນນະພາບທາງດ້ານ ຄວາມຮູ້,ມີຄວາມສີວິໄລທາງດ້ານຈິດໃຈ,ຈົ່ງຮັກພັກດີຕໍ່ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດ.
2) ພັດທະນາຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ ໃຫ້ມີລະບົບບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ມີມະນຸດສະທຳ, ມີຄວາມປອດໃສຂາວສະອາດ,ຫັນເຂົ້າສູ່ລະບຽບຫຼັກການແລະ ທັນສະໄໝ.
3) ພັດທະນາຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ ໃຫ້ເປັນພື້ນທີ່ສະອາດ, ສີຂຽວ ງາມຕາ, ເປັນ ລະບຽບຮຽບຮ້ອຍທາງດ້ານສັກກາຍະພາບ, ມີພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ມີວັດຖຸອຸປະກອນ ຄົບຊຸດ ແລະ ມີເທັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝ, ມີລະບຽບວິໄນ ແລະ ປະຕິບັດກົດໝາຍຢ່າງເຄັ່ງຄັດ.

lo