Preaload Image

ວຽກງານພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມືກັບສະຖາບັນການສຶກສາຕ່າງປະເທດ

ເສີມສ້າງສາຍພົວພັນ ແລະ ການຮ່ວມມືກັບຄະນະນິຕິສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ທີ່ຮ່າໂນຍ (ສສ.ຫວຽດນາມ), ມະຫາວິທະຍາໄລ ນາໂກຢາ (ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ), ມະຫາວິທະຍາໄລ ອູເມຍ (ປະເທດສະວີເດັນ), ມະຫາວິທະຍາໄລທຳມະສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລຊຽງໃໝ່, ມະຫາວິທະຍາໄລ ມະຫາສາລະຄາມ, ມະຫາວິທະຍາໄລແມ່ຟ້າຫຼວງ, ມະຫາວິທະຍາໄລຈຸລາລົງກອນ (ປະເທດຣາຊະ ອານາຈັກໄທ), ມະຫາວິທະຍາໄລ ລີຍົງ (ປະເທດຝຣັ່ງ) ແລະມະຫາວິທະຍາໄລ ອື່ນໆ ໃນພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ, ພິເສດແມ່ນຈະໄດ້ຮ່ວມມືກັບໂຄງການ Luxembourg.

en_US