Preaload Image

ພະແນກຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດ ແລະ ບໍລິການວິຊາການ

ລາຍລະອຽດ

ພະແນກຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດ ແລະ ບໍລິການວິຊາການປະກອບມີ ໜ່ວຍງານ:

– ໜ່ວຍງານ ຄຸ້ມຄອງການຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດ
– ໜ່ວຍງານ ສົ່ງເສີມ ແລະ ບໍລິການວິຊາການ
– ໜ່ວຍງານ ບໍລິຫານ

en_US