Preaload Image

Administration and

ລາຍລະອຽດ

ພະແນກຈັດຕັ້ງ-ສັງລວມປະກອບມີ ໜ່ວຍງານ :

 ໜ່ວຍງານ ຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ
– ໜ່ວຍງານ ແຜນການ,ການຮ່ວມມື ແລະ ເລຂານຸການ
– ໜ່ວຍງານ ເຄຫາ-ຊັບສິນ ແລະ ບໍລິການ

en_US