Preaload Image

ວິໄສທັດ

ພັດທະນາພະແນກບໍລິຫານໃຫ້ກ້າວໄກໄປສູ່ຄວາມດີເລີດ, ສາມາດໃຫ້ການບໍລິການ ແລະ ປະສານງານທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ,ຖືກຕ້ອງ , ວ່ອງໄວໂປ່ງໃສ ແລະ ທັນເວລາ.

ພັນທະກິດ

  • ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການບໍລິຫານຈັດການທາງດ້ານເອກະສານຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ , ການຈັດສັນອຸປະກອນການຮຽນ -ການສອນ , ປະຊາສຳພັນໃຫ້ມີຄວາມເປັນລະບຽບ , ຄວາມວ່ອງໄວ ແລະ ທັນກັບເວລາ.
  • ປະສານງານກັບໜ່ວຍງານພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ຕະຫລອດການປະຊາສຳພັນຢ່າງຮອບດ້ານ ເພື່ອສະໜັບສະໜຸນການດຳເນີນງານຂອງພະແນກບໍລິຫານໃຫ້ເປັນໄປຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.

ຈັນຍາບັນ

  • ຕ້ອງບໍລິຫານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ເພື່ອໃຫ້ໜ່ວຍງານບັນລຸຈຸດປະສົງຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້
  • ຕ້ອງສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃນການສ້າງສັກກະຍະພາບຂອງຕົນເອງໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ , ຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງແທ້ຈິງໃນການບໍລິຫານໜ່ວຍງານໃຫ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດ.
  • ຕ້ອງພັດທະນາໃນການຮ່ວມມືກັບພາກສ່ວນພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກໃຫ້ແໜ້ນແກ່ນ ເພື່ອການບໍລິຫານໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ
  • ຕ້ອງມີມະນຸດສຳພັນທີ່ດີ , ມີກິລິຍາມາລະຍາດທີ່ສຸພາບຮຽບຮ້ອຍຕໍ່ຜູ້ຮ່ວມງານ ແລະ ແຂກທີ່ມາພົວພັນທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກຢ່າງເປັນມືອາຊີບ.
en_US