Preaload Image

Library Division

ທ່ານສາມາດດາວໂຫລດໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງພະແນກຫໍສະໝຸດໄດ້

ວິໄສທັດ

“ເປັນສູນກາງໃນການຮຽນຮູ້,ການຄົ້ນຄ້ວາວິໄຈທາງກົດໝາຍ ແລະ ວິຊາການ ດ້ວຍ ຄວາມທັນສະໄໝ ແລະ ປະທັບໃຈ”

ພາລະກິດ

ພາລະກິດ ທີ 1 : ພັດທະນາຄັງຄວາມຮູ້,ກ້າວໄປສູ່ຂໍ້ມູນທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ໃສໃຈໃນຄຸນນະພາບບໍລິການ;

ພາລະກິດ ທີ 2 : ສົ່ງເສີມການຮຽນ-ການສອນ,ການຄົ້ນຄ້ວາວິໄຈ ຮັບປະກັນຕອບສະໜອງ ແລະ ການເຂົ້າເຖີງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ດ້ວຍຄວາມທັນສະໄໝ ;

ພາລະກິດ ທີ 3 : ສະແຫວງຫາຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ມີຄຸນນະພາບ ເພື່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ຜູ້ຊົມໃຊ້ບໍລິການ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ສູ່ສັງຄົມ.

ຈັນຍາບັນທີ່ຢືດໝັ້ນ

ໃນການປະຕິບັດວຽກງານທີ່ກ້າວໄປສູ່ການສ້າງຫໍສະໝຸດໃຫ້ທັນສະໄໝ ພະນັກງານຫໍສະໝຸດ ຕ້ອງຢຶດໝັ້ນຫລັກການທີ່ສຳຄັນດັ່ງນີ້ :

  1. ຢຶດຖືລະບຽບວິໄນ
  2. ໃສໃຈຕໍ່ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ
  3. ສົ່ງເສີມຫົວຄິດປະດິດສ້າງ
  4. ມີມະນຸດສຳພັນດີ
  5. ໃຫ້ບໍລິການດ້ວຍຄວາມຊື່ສັດ ແລະ ໂປ່ງໄສ
en_US