Preaload Image

Clinical Legal Education

ລາຍລະອຽດ

ສູນບໍລິການກົດໝາຍເພື່ອປະຊາຊົນປະກອບມີ ໜ່ວຍງານ :

– ໜ່ວຍງານ ໃຫ້ຄຳປຶກສາທາງດ້ານກົດໝາຍແກ່ປະຊາຊົນ
– ໜ່ວຍງານ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍແກ່ປະຊາຊົນ
– ໜ່ວຍງານ ບໍລິຫານ

en_US