Preaload Image

Post Graduate Division

ພະແນກການສຶກສາຫຼັງປະລິນຍາຕີປະກອບມີ ໜ່ວຍງານ :

– ໜ່ວຍງານ ຄຸ້ມຄອງຫຼັກສູດ ແລະ ວຸດທິບັດ
– ໜ່ວຍງານ ຄຸ້ມຄອງບົດວິທະຍານິພົນ
– ໜ່ວຍງານ ບໍລິຫານການສຶກສາຫຼັງປະລິນຍາຕີ

en_US